Skip to content
Up to You! – Polish

Zrównoważona przyszłość Europy

Program nauczania dla szkół oparty na symulacji społecznej

Up to You! – Polish

Projekt

Celem projektu Zrównoważona przyszłość Europy jest opracowanie kompleksowego programu edukacji międzyprzedmiotowej dla uczniów i nauczycieli szkół średnich. Projekt opiera się na symulacji społecznej (poważnej grze) Up to You, skupionej wokół zagadnień zrównoważonego rozwoju. 
 
Projekt wspiera młode Europejki i Europejczyków w budowaniu świadomości globalnych wyzwań i uczy postaw, dzięki którym będą w stanie im sprostać.  Doskonale wpisuje się w potrzeby nowoczesnej szkoły, oferując otwarty dostęp do wysokiej jakości, innowacyjnych materiałów cyfrowych, opracowanych we współpracy z nauczycielami i uczniami szkół – a więc z osobami, które staną są ich bezpośrednimi użytkownikami. 

Oś czasu

Up to You! – Polish
Up to You! – Polish

Nasze cele

Up to You! – Polish

promocja otwartej, innowacyjnej edukacji i wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez partycypacyjne metody i narzędzia nauczania 

Up to You! – Polish

realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju, a zwłaszcza celu 4.7 (edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa) 

Up to You! – Polish

umacnianie kompetencji obywatelskich, zdolności krytycznego myślenia i udziału w procesach politycznych wśród europejskiej młodzieży 

Up to You! – Polish

współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w Europie 

Nasze cele

Up to You! – Polish

promocja otwartej, innowacyjnej edukacji i wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez partycypacyjne metody i narzędzia nauczania 

Up to You! – Polish

realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju, a zwłaszcza celu 4.7 (edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa) 

Up to You! – Polish

umacnianie kompetencji obywatelskich, zdolności krytycznego myślenia i udziału w procesach politycznych wśród europejskiej młodzieży 

Up to You! – Polish

współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w Europie 

Program edukacyjny

Program edukacyjny wspiera młodzież w budowaniu poczucia sprawczości i pomaga im zaangażować się w realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Program obejmuje następujące materiały:

Program edukacyjny

Program edukacyjny wspiera młodzież w budowaniu poczucia sprawczości i pomaga im zaangażować się w realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Program obejmuje następujące materiały:

Up to You! – Polish

Symulacja społeczna Up to You!

Atrakcyjna, angażująca emocjonalnie symulacja społeczna pozwala młodzieży zrozumieć skomplikowane zależności pomiędzy poszczególnymi celami zrównoważonego rozwoju nie poprzez analizę suchych faktów naukowych lecz poprzez zabawę i bezpośrednie działanie. Symulacja obnaża niepewność związaną z podejmowaniem długoterminowych decyzji i stawia przed graczami szereg wyzwań, którym muszą sprostać na drodze ku zrównoważonej przyszłości. 

Up to You! – Polish

Podręcznik dla nauczycieli

Praktyczne materiały szkoleniowe ułatwią osobom pracującym z młodzieżą korzystanie z symulacji i włączenie zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju do programu nauczania. Materiały stanowią doskonałe wsparcie metodyczne podczas prowadzenie warsztatu z symulacją. Zawierają także zestaw ćwiczeń aktywizujących uczniów i umacniających ich zaangażowanie w poruszane kwestie.  

Up to You! – Polish

Cyfrowe materiały edukacyjne

Modułowy kurs online zawiera atrakcyjne pomoce dydaktyczne w formie filmów (są to zarówno animacje jak i nagrania z udziałem aktorów), elementów interaktywnych (quizów, scenariuszów), infografik, nagrań dźwiękowych i artykułów. Poprzez pracę z różnorodnymi materiałami młodzież uczy się, czym są cele zrównoważonego rozwoju, na czym polega zasada niepozostawiania nikogo w tyle oraz wzmacnia swoje umiejętności krytycznego myślenia i  korzystania z informacji. 

Up to You! – Polish

Platforma internetowa

Na specjalnej platformie internetowej zamieszczone zostaną wszystkie stworzone w projekcie materiały edukacyjne. Ułatwi to organizację procesu nauczania i uczenia się, a także pozwoli osobom wykorzystującym materiały komunikować się ze sobą.  

Up to You! – Polish

Zalecenia dot. realizacji programu

W naszych zaleceniach staramy się połączyć wymogi edukacji formalnej i pozaformalnej oraz stworzyć warunki dla rozwoju kształcenia otwartego (tzw. open schooling) na temat zrównoważonego rozwoju. Dokument oparty będzie na symulacji i zbierze praktyczne wskazówki i wnioski wyniesione z warsztatów w wiedeńskim laboratorium współpracy na rzecz rozwiązywania problemów współczesnego świata (co-creation lab for real-world problemsDOCK). Podczas spotkań DOCKu studenci uczelni wyższych oraz naukowcy i przyszli nauczyciele podejmą wysiłek, by przełożyć zdobycze naukowe ich obszaru ekspertyzy na realne wyzwania społeczeństwa (w tym także młodzieży uczącej się). Jednym z narzędzi, które pomogą im szukać praktycznych rozwiązań, będzie właśnie stworzona w projekcie symulacja społeczna. Dokument z zaleceniami będzie zawierał także wnioski wyciągnięte ze spotkań online z interesariuszami i decydentami oraz z konferencji dla osób działających na styku edukacji pozaformalnej i formalnej (z uwzględnieniem głosu młodzieży z doświadczeniem wykluczenia).  

Partnerzy

Projekt Zrównoważona przyszłość Europy został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. 
 
Konsorcjum składające się z austriackiej fundacji Foundation for Development Research, polskiego stowarzyszenia Centre for System Solutions, Fundacji Rogers z Węgier oraz University Children’s Office z Austrii realizuje projekt od maja 2022 do lipca 2024 roku. 

Partnerzy

Projekt Zrównoważona przyszłość Europy został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. 
 
Konsorcjum składające się z austriackiej fundacji Foundation for Development Research, polskiego stowarzyszenia Centre for System Solutions, Fundacji Rogers z Węgier oraz University Children’s Office z Austrii realizuje projekt od maja 2022 do lipca 2024 roku.

Up to You! – Polish

z siedzibą w Wiedniu (Austria) to centrum badań, edukacji oraz informacji na rzecz polityki rozwoju. Nadrzędnym celem ÖFSE jest prowadzenie badań, rozpowszechnianie wiedzy oraz włączanie obywateli w działania na rzecz inkluzywnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju. Organizacja prowadzi również bibliotekę (C3-Library for International Development), która nie tylko oferuje obszerne zbiory na temat polityki rozwoju, ale przede wszystkim włącza obywateli w dialog społeczny na ten temat. W ramach promowania Globalnej Edukacji Obywatelskiej ÖFSE współpracuje także z ponad 150 szkołami w Austrii, które uczestniczą w projektach i przedsięwzięciach o tematyce globalnych wyzwań i zrównoważonego rozwoju. W ramach bieżącego projektu ÖFSE odpowiada za koordynację działań oraz stworzenie Cyfrowych materiałów edukacyjnych. 

Up to You! – Polish

z siedzibą we Wrocławiu (Polska) jest wiodącym twórcą poważnych gier i symulacji społecznych na temat kryzysu klimatycznego i wyzwań zrównoważonego rozwoju. Tworzone przez zespół organizacji narzędzia i metody wspierają badania, edukację oraz tzw. policy experimentation  (testowania potencjalnych skutków polityk i strategii). W swojej pracy organizacja wykorzystuje potencjał wielu technologii, tworząc zarówno wieloosobowe gry mobilne, planszówki, jak i symulacje z odgrywaniem ról. Zadaniem zespołu z Centre for Systems Solutions  w obecnym projekcie jest rozwój symulacji Up to You oraz wdrożenie Platformy edukacyjnej.

Up to You! – Polish

z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) promuje humanistyczne podejście do nauczania i uczenia się, w centrum którego znajduje się uczeń, z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. W swojej codziennej pracy zespół Fundacji skupia się przede wszystkim na rozwijaniu innowacyjnych metod nauczania, w oparciu o sztukę, muzykę, literaturę, teatr, terapię ze zwierzętami oraz techniki uczenia się online. Nadrzędnym celem tych działań jest wspierania naturalnych zdolności młodzieży i i rozwijanie jej umiejętności społecznych. W ramach tego projektu organizacja odpowiada za stworzenie Podręcznika dla Nauczycieli.

Up to You! – Polish

jest organizacją non-profit podlegającą pod Uniwersytet w Wiedniu i działającą na styku nauk ścisłych, sztuki, nauk humanistycznym i społecznych. Zespół Uniwersytetu nieustannie poszukuje innowacyjnych sposobów na zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w dialog naukowo-społeczny – skupiając się na grupach, które są niedoreprezentowane w szkolnictwie (także w szkolnictwie wyższym) oraz w szeroko pojętym dialogu społecznym. Rolą Uniwersytetu Dziecięcego w obecnym projekcie jest wkład merytoryczny w stworzenie dokumentu Zalecenia dot. realizacji programu.

Skontaktuj się z nami
    Ta strona chroniona jest przez reCAPTCHA i stosuje się do Polityki prywatności i Warunków świadczenenia usług Google.

    Up to You! – Polish

    The European Commission support for the project does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

    The project is being implemented by the Austrian Foundation for Development Research in cooperation with the Centre for Systems Solutions, the Rogers Foundation for Person-Centred Education and the Vienna University Children’s Office.